FAQ: Love og regler

A: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have en højde så der bliver tilfredsstillende trækforhold og røgafkast. Dvs. at ovnen skal brænde rent og at naboerne ikke bliver generet af røg.

 

OBS: På huse med stråtag ANBEFALES det at skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

Se "Brændeovnsbekendtgørelsen" BEK nr. 49 af 16/01/2018

 

A: Skorstenens lysningsareal (hullet) skal svare til den samlede indfyrede effekt. Det er vigtigt at lysningsarealet passer til ovnen eller ovnene. Et forkert lysningsareal kan give en dårlig forbrænding. Generalt kan man sige at en skorsten med et lysningsareal på 175 cm2(15 cm i diameter) kan bruges til 1 til 2 brændeovne.

A: NEJ! Brændefyring kan give anledning til en skorstensbrand, som kan få skorstenen til at "lukke" hvorved der kan ske en eksplosion og/eller en alvorlig kulilteforgiftnings ulykke.

A:  JA! det må du godt.  Reglen er at skorstenens lysningsareal skal passe til den samlede indfyrede effekt.  Som hovedregel kan en 15 cm. skorsten godt klare et oliefyr + en brændeovn. Hvis du er i tvivl kan du få din lokale skorstensfejermester til at beregne om lige netop din skorsten er stor nok.

B: Du må som udgangspunkt ikke tilslutte brændeovn til aftrækket fra en kondencerende oliefyret kedel.

A: NEJ!  Et åbent ildsted (pejs) må kun tilsluttes egen selvstændig skorsten.  Dette er af sikkerhedsmæssige grunde, da der kan trænge kulilte fra et andet ildsted ud af pejsens spjæld. Ligeledes kan et åbent pejsespjæld virke forstyrrende på forbrændingen  i en brændeovn hvis denne er til samme skorsten ("falsk træk").

A: JA! det må man godt. Man skal naturligvis montere den iht. bestemmelserne i bygningsreglementet. Når ovnen er monteret skal skorstensfejermesteren underrettes herom.

PS. Husk der skal en murbøsning i aftrækshullet i skorstenen. Murbøsningen må ikke være dybere end skorstensvangens tykkelse.

A: JA! det må man godt. Men ligesom med en brændeovn skal den opstilles efter reglerne i bygningsreglementet. 

HUSK at skorstensfejermesteren skal underrettes når skorstenen er monteret. Han skal syne den, hvorefter den bliver tilmeldt til lovpligtig fejning.

PS. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er modeller der ikke er godkendt til brug for en brændeovn.

OBS!  CE-mærkede stålskorstene kan have andre afstandskrav end beskrevet ovenfor. Det skal fremgå af CE-mærkningens koder hvad der gælder for den pågældende skorsten.

A: Den udvendige side af ildsteder skal mindst holdes i en afstand af 50 cm fra brændbart materiale i væg og loft (bl.a. dørkarme). Ved murede pejse måles afstanden fra ildstedets indvendige side. Pejse og brændeovne, der er CE mærket, kan dog opstilles i de mindsteafstande fra brændbart materiale, der fremgår af kontrolmærket eller fabrikantens monteringsanvisning.

A: El-installationer stikkontakter o.lign. er brændbart materiale, og skal derfor overholde de samme afstandskrav.

A: Gipsplader er Klasse-1 beklædning, og skal overholde samme afstandskrav som brændbart materiale, også selvom de er monteret på stålrigler. Der findes alternativer til gipsplader mht. brandsikkerhed. F.eks. "Masterboard," "Aquapanel"  eller "Fermacell HD byggeplader."

Gipsplader er ikke godkendt til vedvarende belastning på mere end ca 55 grader Celsius.

A: NEJ!  Med mindre beklædningen kan afmonteres. Det hedder i bygningsreglementet at en skorsten skal være tilgængelig for udvendig eftersyn. (Der tænkes især på syn efter en skorstensbrand.) Skalmuring af en elementskorsten betragtes som skorstenens yderside.

A: NEJ! Emhætten giver overtryk i skorstenen når den er i drift, hvilket giver risiko for dårlig forbrænding og evt. kulilteudslip.

A: JA! Men røret skal som udganspunkt være udført som stålskorsten. Ligeledes skal røret være forsynet med det nødvendige antal rensedæksler og det skal kunne synes.

 

A: Pladen skal være af ubrændbart materiale, f.eks. jernplade, fliser eller lignende, og være under hele ovnen og den skal gå mindst 30 cm. frem foran ovnen og mindst 15 cm. ud til hver side for ovnens åbning. For åbne ildsteder (pejse) gælder at pladen skal gå mindst 50 cm. ud foran pejsen og mindst 15 cm. ud til hver side for pejsens åbning.

ubrændbart materiale skal mindst svare til A2-s1,d0 eller A2fl-s1 (BR18)

A: "Skorstenstrækket" - den naturlige opdrift i skorstenen -  bestemmes af forskellen i temperaturen inde i skorstenen og ude i det fri, jo koldere det er udenfor i forhold til inde i skorstenen, desto bedre "trækker" skorstenen. Om sommeren i varmt vejr kan det forekomme at luften inde i skorstenen er koldere end udenfor. I sådan en situation "trækker" skorstenen den "forkerte" vej (kold luft er som bekendt tungere end varm luft) Luften der kommer ud i stuen vil indeholde duftstoffer af sod og tjære. Man kan forebygge dette ved at holde alle spjæld, luftrosetter og låger på sin brændeovn eller pejs helt tæt tillukket.

A: Løbesod eller kondens opstår når røgen der ledes ind i skorstenen afkøles så meget (til 60o celcius) at den kan dugge på indersiden af skorstenen. Heraf kan man slutte at det gælder om at have en varm skorsten.
En varm skorsten opnår man ved enten at sende meget varm røg ind i skorstenen eller at holde skorstenen så isoleret at røgen ikke når sit dugpunkt.
At sende varm røg ind i skorstenen koster energi, derfor man bør foretrække at isolere. Der findes på markedet flere forskellige metoder. Alle skorstensfejere kan rådgive om dette problem.

A: JA! Nye brændeovne, udskiftning af brændeovne, montering af pejseindsats, udskiftning af skorsten m.v. Skal anmeldes til den lokale skorstensfejermester, der så foretager syn og tilmelding af den nye/ændrede installation.

A:  En brændeovn med vandtank skal sikres i henhold til AT-vejledning "Tekniske hjælpemidler - B.4.8". 

A: Biobrændsel er f.eks.:  Træpiller, træflis, korn, frugtsten eller andre tilsvarende faste biobrændsler.  Det er ikke kul og koks.

A: Det kommer helt an på hvilken kedel der opsættes. kedlen skal være godkendt til trykekspansion. kedlen og instalationen skal udføres i overensstemmelse med At-vejledning "Tekniske Hjælpemidler - B.4.8" Der er desuden krav om sikkerhed i DS-EN 303-5 kedelklasse 5.

A: Nej, aldrig i løs vægt, men der må gerne opbevares træpiller i lukkede sække. Det er nemlig støvet fra træpillerne man skal undgå.

A: Biobrændselsanlæg skal altid anmeldes til fejning hos den lokale skorstensfejermester. Større anlæg eller anlæg i stalde, lader, erhvervsbygninger eller bygninger med let antændeligt oplag, kræver næsten altid byggetilladelse. Du bør derfor altid spørge din kommune, og du bør anskaffe dig Brandteknisk vejledning nr. 32 Om biobrændselsanlæg. Skorstensfejeren skal altid underrettes. Der skal ALTID medfølge godkendt prøvningsatest til et biobrændselsfyr.

UNDERRET ALTID DIT FORSIKRINGSSELSKAB!

A: JA! der gælder SÆRLIGE regler for træpille brændeovne. Vær SÆRLIGT opmærksom på hvor røgrøret går ud af ovnen. Nogle ovne har røgrøret til at gå ud af ovnen helt nede i gulvplan. Hvis det er tilfældet med den ovn du godt kunne tænke dig, kan det blive nødvendigt at opstille ovnen på en sokkel eller foretage andre sikkerhedsforanstaltninger, ER DU I TVIVL KONTAKT DIN LOKALE SKORSTENSFEJERMESTER..
 

Kontakt os

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!